Muallimce Com - Öğretmen, Öğrenci ve Velilere Kaynak

Anasayfa Rehberlik Rehberlikle İlgili Genel Bilgiler Otobiyografi (Yaşam Öyküsü) Tekniği

Otobiyografi (Yaşam Öyküsü) Tekniği

e-Posta Yazdır
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 62
ZayıfEn iyi 

"Yaşam öyküsü" (otobiyografi) yazma, bir kimsenin şimdiki ve geçmiş yaşamını yazılı olarak anlatmasıdır. Genellikle, kişi yaşam öyküsünü anlatırken kendince önemli gördüğü özelliklerini ve bu özelliklerine karşı tutumunu, bunların oluşmasında rol oynayan geçmiş olaylara ve kişilere verdiği önemi yansıtır. Yaşamöyküsü kısaca anlatıldığı zamanlar, birey kendisi için en önemli olan olayları dile getirir. Bu da bireyi inceleyen kişiye, onun değerleri, beklentileri, gereksinmeleri ve çatışmaları, kısaca kişilik dinamiği hakkında ipuçları verir.

Otobiyografi, kişinin kendini nasıl gördüğünü anlamaya olanak veren tekniklerin başında gelir. Ayrıca, kişinin halen gözlenen özelliklerinin geçmiş olaylardan kaynaklandığı sayıltısı, otobiyografinin temelini oluşturur. Otobiyografide kişi geçmişte ne gibi gereksinmeleri olduğunu, bunları nasıl ifade ettiğini ve nasıl doyurduğunu, çevrenin beklentilerini ne ölçüde ve nasıl karşıladığını, güçlüklerle nasıl baş ettiğini, kimlerden destek gördüğünü ya da görmediğini, kimlerle nasıl baş ettiğini, kimlerle çatıştığını ya da kimlerden hoşlandığını yansıtabilir. Her ne kadar bu tarla bilgileri kişiye yakın kimselerden, örneğin ana ve babasından öğrenmek mümkünse de otobiyografi, kişinin bizzat kendini ve geçmişini nasıl algıladığı ve yorumladığı konusunda değerli ipuçları veren bir teknik olup böylesine öznel bir bilgiyi en kısa yoldan sağlayabilecek bir ölçme aracı olması bakımından önemli ve yararlıdır. Bireyin başkaları tarafından nasıl görüldüğünden çok onun kendini nasıl gördüğünün önemli olduğunu, bireyin davranışlarının, onun kendini ve çevresini algılama biçimini belirlediği görüşünü benimseyen kimseler için otobiyografi uygun bir "Bireyi tanıma yöntemi" dir.

Hoyt Kenneth'e göre otobiyografinin asıl yararı, öğrencinin kendini daha ciddi ve sistemli olarak incelemesini sağlamasıdır. Öğrenciler günlük çabaları içinde geleceklerini sistemli olarak düşünememektedirler. Rehberliğin bir amacı da öğrencilerin çeşitli yaşantıları üzerinde düşünüp genellemeye gidebilmelerine yardım sürecidir. Öğrencileri zaman zaman kendilerine ilişkin bazı sorunlarla karşı karşıya getirip bunlar hakkında duygu ve düşüncelerini yazmalarını istemekle danışman onlara, duygularını incelemeye ve düşüncelerini sıraya koymaya teşvik etmiş olabilir.

Danielson ve Rothney (1959) serbest ve konuya bağlı olarak yazdırılan otobiyografileri karşılaştırmak için yaptıkları araştırmada serbest otobiyografilerde aile ilişkileri alanında , konuya bağlı otobiyografilerde ise eğitim alanında daha çok problem ifade edildiğini, konuya bağlı otobiyografilerde ortaya konan problem sayısının serbest otobiyografilerinkinden daha fazla olduğunu saptamışlardır.

Otobiyografi, kişinin özel yanını, yani duygularını, çalışmalarını, umu ve beklentilerini saptama yöntemi olduğundan, sosyal istenirlik denilen ve kişinin kendini olduğu gibi değil de görünmek istediği gibi göstermesinden çok etkilenen bir tekniktir. Kişinin kendini olduğu gibi ortaya koymasını sağlamak için olayları kendi başından geçtiği gibi değil de sanki adı sanı belli olmayan bir şahsın başından geçmiş gibi anlatmasının, yani yazıda gayri şahsi bir dil kullanmasının yararlı olup olmayacağı da inceleme konusu olmuştur. Bunun için Mueller, Schieding ve Shutz (1964) bir gurup lise öğrencisine serbest ve konuya bağlı otobiyografi yazdırmış ancak gruplardan birinde birinci tekil şahıs, diğerinde ise üçüncü tekil şahıs kullanmasını istemişlerdir. Sonuçlar, birinci ya da üçüncü tekil şahıs kullanmanın otobiyografilerde kendini içtenlikle açıklama bakımından bir fark yaratmadığını, ama konuya bağlı otobiyografilerin serbest otobiyografilere göre daha zengin bir bilgi sağladığını göstermiştir. Şu halde diyebiliriz ki otobiyografi yazdırmada en etkili yol, öğrencilerin birinci tekil şahıs kullanarak ve kendilerine verilen konu başlıklarına bağlı kalarak kendilerini anlatmalarını sağlamaktır.

Otobiyografinin Yorumlanması

Otobiyografi, uygulaması ne kadar kolay ise yorumlaması da o derece güç bir değerlendirme aracıdır. Bir otobiyografinin incelenmesinde genellikle aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması gerekir:

1. Otobiyografinin Uzunluğu: Yazının uzun oluşu, kişinin kendini anlatmaya istekli olduğunun bir işaretidir. Tabii otobiyografi yazımı için verilen zaman yazının uzunluğunu etkileyen önemli bir faktördür. Otobiyografi yazımı için verilen belli bir sürede bazı kimseler, diğerlerinden daha uzun otobiyografi yazmışlarsa bu, onların yaşantılarını başkaları ile paylaşmaya istekli olduklarının bir işareti sayılabilir. Ancak uzun yazılan bir otobiyografinin doğruyu yansıttığı her zaman söylenemez. Hoyt Kenneth, otobiyografinin belli bir zaman periyodunda yazdırılması ve bu sürenin çok uzun olmaması gerektiği görüşündedir. Bir rehberlik saati belki en uygun zaman olabilir. Öğrencinin evinde zaman buldukça otobiyografisini yazabileceği söylendiğinde büyük bir olasılıkla gereksiz bir sürü ayrıntı dolu bir yazı almak durumunda kalınabilir. Oysa kısa bir zaman biriminde kendini anlatma durumunda olan bireyler, ilk akıllarına geleni yazarlar. İlk akla gelenler ise bireyi en çok meşgul eden sorunlar ya da kendine ilişkin en çok dikkatini çeken hususlardır. Kısa zamanda otobiyografi yazan birey, yazdıklarını sansürden geçirme olanağı da bulamadığından daha büyük olasılıkla gerçeği anlatmış olacaktır.

2. Yazının Düzeni: Öğrencinin çeşitli konuları, hangi sıra içinde ele aldığı, onun bu konulara verdiği önemi yansıtır. Bu husus özellikle serbest otobiyografilerde daha iyi anlaşılır. Konuya bağlı otobiyografilerde ise kişinin çeşitli konu alanlarında kendini anlatma derecesinin farklı olup olmadığı incelenmelidir. Diğerlerinden daha fazla bilgi verilen alan, kişinin üzerinde konuşmak, düşüncelerini paylaşmak istediği bir alan olabildiği gibi, rahatça başkalarına açabileceği, kendisini rahatsız etmeyen ve saklamak gereği duymadığı bir alan da olabilir. Bu nedenle üzerinde hiç durulmayan ya da uzun uzun anlatılan özellikleri ya da olayları dikkatle incelemekte yarar vardır.

3. Yazının Genel Havası: Yazı genellikle öğrencinin nasıl bir duygu içinde olduğu, halinden hoşnut olup olmadığı ipucu verebilir. (Yazının özenle yazılmış olması ya da baştan savma yazılmış olması gibi.)

4. Anlatım Düzeyi: Öğrencinin anlatım düzeyi, yaşına ve görmüş olduğu eğitim düzeyine göre değişir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, kişinin otobiyografiyi ne derece dikkate aldığıdır. Olayları özenle sıraya koyan, bunları uygun sözcüklerle açıklamaya çalışan bir kimsenin duygu ve düşüncelerini doğru olarak iletmeye çalıştığına, çünkü bunu istediğine hükmedebiliriz. Eğer bir kimse sadece olgulardan sözediyor, duygularını açıklamıyorsa bu onun ya da kendini anlatmaya ihtiyaç duymadığını ya da ihtiyacı olmasına rağmen güvenemediği için açılmadığını gösterir. Bu husus üzerinde durulmalıdır.

5. Yazıdaki Eksiklikler: Öğrenci bir olaydan söz ederken önemli kısımları atlamışsa, örneğin ailesinden bahsederken ana ya da babası hakkında hiçbir şey yazmamışsa ya da ana babanın ayrı yaşadığına hiç değinmemişse bu durumun kendisini çok rahatsız eden yanları olduğu düşünülebilir. Bir otobiyografide öğrencinin her şeyi aynı uzunlukta yazması beklenemez, ama hayatında önemli olduğu bilinen olayları anlatmış olması, üzerinde durulması gereken bir husustur.

6. Yazının Tutarlılığı: Öğrencinin yazdıkları arasında ne ölçüde bir tutarlılık olduğu da araştırılması gereken hususlardan biridir. Bu tutarsızlık çok kere bilinçdışıdır. Örneğin birey yazının bir yerinde annesini çok sevdiğini yazmış olabilir ama pek çok yerinde annesinin kardeşine karşı gösterdiği yakınlığı ve kendisini ihmal edişini uzun uzun anlatabilir ve yine bir yerinde kardeşini hiç kıskanmadığını yazabilir. Bu şekildeki yazılar danışmana bireyin iç çatışmalarını incelemede önemli ipuçları olabilir. Bazı öğrenciler danışmanı yanıltmak amacı ile kasıtlı olarak çeşitli bilgiler verirler. Bunlar genellikle yüzeysel bilgilerdir ve sadece olguları yansıtırlar. Aralarındaki çelişkiyi görmek ve danışanın (öğrencinin) maksadını anlamak bakımından bu zor olmaz.

Otobiyografi Yazdırmada Göz Önüne Alınacak Esaslar

Otobiyografi tekniğinden bir yarar bekleniyorsa şu hususların dikkate alınması gerekir:

1. Öğrenci için eldeki bilgilere bir şeyler katacağına inanıldığı ve bu yolla elde edilecek bilgilere gerçekten ihtiyaç olduğu zaman otobiyografi yazdırılmalıdır. Öğrenciye her yıl otobiyografi yazdırmak, kuru, geçersiz bilgi yığını elde etmekten başka bir işe yaramaz. Eğer bir yıl içinde öğrencide bazı değişiklikler bekleniyorsa, örneğin okula uyumunda veya ilgilerinde fark olacağı düşünülüyorsa, o zaman ilgilenilen konu ile sınırlı olmak üzere otobiyografi yazdırılabilir.

2. Otobiyografi yazdırılmadan önce psikolojik danışma için öngörülen ortam yaratılmalıdır. Yani öğrencilere karşı koşulsuz saygı ve kabul ile nitelenen olumlu bir tutum gösterilmeli, sonuçlerin gizli tutulacağı yolunda güvence verilmelidir. Ayrıca ne maksatla otobiyografi yazdırıldığı ve yazılanların hangi durumlarda kullanılacağı açıklanmalı ve böylece öğrenci ile amaç birliği sağlanmalıdır. Bu koşullarda yazılan otobiyografilerin zengin ve doğru bilgiler içereceği beklenebilir.

3. Öğrencinin otobiyografi yolu ile kendini anlatması için her şeyden önce boşalma, derdini dökme ihtiyacı duyması ve karşısındakine güvenmesi gerekir. Bu da biyografinin okunmasından sonra kendisine bir yardım sağlanacağından emin olması ile mümkündür. Bu yardım, genellikle otobiyografinin yazdırılması sırasında vaade dilen bir yardımdır. Örneğin sınıfta tercih ettiği konularda çalışmasının sağlanması gibi, öğretmen tarafından sağlanabilecek yardımlar olabildiği gibi, kaygı ve çatışmalarına çözüm bulabileceği psikolojik danışma yardımı da olabilir. Kısaca otobiyografi yazdırılırken ne gibi bir yardım sağlanacağı vaade dilmiş ise o yardımın mutlaka sağlanması gerekir.

YAŞAMÖYKÜSÜ (OTOBİYOGRAFİ) UYGULAMA YÖNTEMİ

Şube rehber öğretmeni, öncelikle, öğrencilerine önceden haber vererek, tüm öğrencilerinin uygulama yapacağı gün okulda bulunmalarını ve uygulamaya katılmalarını sağlamalıdır. Uygulamadan önce, uygulama hakkında bilgilenmek için "Yaşam öyküsü (Otobiyografi) Uygulaması" başlıklı yazı mutlaka okunmalıdır. Öğretmen derse girdiğinde, öğrencilerde istek ve güven sağlamak için yapacağı uygulama ile ilgili şöyle kısa bir açıklama yapmalıdır: "Arkadaşlar, biraz sonra sizden yaşam öykünüzü, yani doğumunuzdan bugüne değin yaşamınızın bizce bilinmesi gereken ve sizin de bilinmesini istediğiniz önemli bölümlerini varsa sorunlarınızı, çeşitli konularda duygu ve düşüncelerinizi yazmanızı isteyeceğim. Buna neden gerek var? Çünkü rehber öğretmeniniz olarak benim size gerçekten yardımcı olabilmem için sizleri her yönünüzle tanımam; yaşam koşullarınızı, sizi olumlu-olumsuz etkileyen etmenleri, sorunlarınızı, toplumsal ilişkilerinizin niteliğini, hangi konu ve alanlarda yardıma gereksinmeniz olup olmadığını bilmem gerekiyor. Biliyorsunuz, "Derdini söylemeyen, derman bulamaz." diye bir söz var ve şu da kesin ki her insanın kendi yaşam koşullarından kaynaklanan kendisinin baş edemediği, çözmekte zorlandığı sorunları var. Ve çözülmeyen sorunlar bizim günlük yaşamımızı, diğer insanlarla ilişkilerimizi, işimizi olumsuz etkiler ve bizleri uyumsuz, başarısız, mutsuz kişiler yapar. İnsanlar kendi özel yaşamıyla ilgili bilgileri dertlerini, sorunlarını başkalarına açmaktan genellikle çekinirler ve dolayısıyla sorunlarının ağırlığı altında ezilir, bunalırlar. Bu, her insanda böyledir. Ancak sorunlarınızı açtığınızda, sorunlarınız çözüldüğünde rahatladığınızı ve mutlu olduğunuzu hepiniz bilirsiniz. Lütfen yaşamınızla ilgili bilmek istediklerimizi ve bilinmesini istediğiniz yönlerinizi hiç çekinmeden,açıklıkla, saklamadan, yanıltmadan yazınız. Kendiniz hakkında vereceğiniz bilgilerin kesinlikle gizli kalacağını biliniz ve bana güveniniz.

Şimdi size yaşam öykünüzü yazarken sizi yönlendirecek bir soru kağıdı vereceğim. Soru kağıdının üzerine lütfen hiçbir şey yazmayınız. Çünkü uygulama sonunda onları toplayacağım. Yazmanız için ayrıca kağıt vereceğim. Yaşamöykünüzü yazarken, sorulara yanıt olarak kesinlikle numara vermeyiniz. "Var, yok, evet, hayır, bilmiyorum." gibi anlatımlar kullanmayınız. Yazacaklarınızı, kompozisyon biçiminde yazınız. Sorular, yalnızca sizi yönlendirmek içindir. Sorulanların dışında yazmak istediklerinizi de mutlaka yazınız.

Şimdi kılavuz soru kağıtlarını ve yaşamöykünüzü yazacağınız kağıtları dağıtalım. Soru kağıtlarına hiçbir şey yazmıyorsunuz. Diğer kağıdın ilgili kısımlarına adınızı -soyadınızı, numara ve sınıfınızı, günün tarihini yazmayı unutmayınız. Süre, 40 dakikadır. Teşekkür ederim."

Önemli: Kılavuz soru kağıtları, evde yazmaları için kesinlikle öğrencilere verilmemelidir.

YAŞAMÖYKÜSÜ (OTOBİYOGRAFİ) DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Şube rehber öğretmeni, öğrencilerin yazmış olduğu yaşamöykülerini en kısa zamanda okumalıdır. Okuma işlemi yapılırken önemli görülen kısımların belirgin duruma getirilmesi için bu kısımların altı kırmızı kalemle çizilmelidir.

Değerlendirmede göz önünde tutulacak hususlar:

1. Öğrencinin hangi sorulara-konulara uzun açıklamalar getirdiği,

2. Öğrencinin hangi soru ve konuları çok kısa olarak ele aldığı,

3. Öğrencinin hangi sorulara yanıt vermediği, açıklama getirmediği,

4. Öğrencinin dönüp dolaşıp sözü hangi konuya getirdiği,

5. Öğrencinin hangi soru-konu ile ilgili olarak tutarsız olduğu, çelişkiye düştüğü,

6. Öğrencinin kendini başarılı ve başarısız bulduğu dersleri,

7. Öğrencinin sahip olduğuna inandığı yetenek ve becerileri,

8, Öğrencinin ev yaşamında huzurlu olup olmadığı, (Anne, baba,kardeş ilişkileri),

9. Öğrencinin okulda-sınıfta yalnızlık çekip çekmediği,

10. Öğrencinin bir öğrenci olarak kendini nasıl değerlendirdiği,

11. Öğrencinin gelecek ile ilgili duygu ve düşünceleri,plan ve projeleri, bunların gerçeklere uygunluğu,

12. Öğrencinin bu okulu, bölümünü sevip sevmediği, okula isteyerek gelip gelmediği,

13. Öğrencinin açık olarak dile getirdiği sorunları,

14. Öğrencinin dile getiremediği, fakat sorun olarak sezilen durumları,

15. Öğrencinin yazısının özenli ya da baştan savma yazılmış olup olmadığı,

16. Öğrencinin kendini hangi konularda haklı göstermek istediği,

17. Öğrencinin ev, okul ve sınıf yaşamında kimlere suçlama getirdiği, getirmek istediği,

18. Öğrencinin önemli bir rahatsızlığının olup olmadığı,

19 Öğrencinin ev yaşamında mutlu olup olmadığı, evden kaçmayı düşünüp düşünmediği,

20. Öğrencinin yaşamöyküsünü yazmakla rahatlayıp rahatlamadığı, yazarken zorlanıp zorlanmadığı.

Şube rehber öğretmeni dikkatlice okuduğu öğrencinin yaşamöyküsünden çıkardığı sonuçları, yer varsa , öğrencinin yaşamöyküsünü yazmış olduğu kağıdın boş kalan kısmına, ya da başka bir kağıda not eder ve öğrencinin toplu dosyasına koyar. Eğer öğretmen, öğrencide sorun olduğuna inandığı durumlar bulmuş, sezmişse durumu okul rehber öğretmenine bildirir. Uygulama sonucunda çıkan genel sonuç öğrencinin ruhsal dosyasında bulunan "Öğrenciye Uygulanan Test ve Teknikler" kağıdının ilgili bölümüne geçer.

Yukarıda sayılan konuları değerlendirirken şube rehber öğretmeninin, "Yaşam öyküsü (Otobiyografi) Uygulaması" başlıklı bilgi kağıdına başvurmasında, değerlendirmenin doğruluğu açısından yarar vardır.

YAŞAMÖYKÜSÜ (OTOBİYOGRAFİ) YAZMA PLANI (Örnek)

(AÇIKLAMA: Sevgili öğrencimiz; yaşamöykünüzü, aşağıda verilmiş sorular kılavuzluğunda, fakat yanıtlarınıza kesinlikle numara vermeden, öylesine, anlatıyormuş gibi ve görüşlerinizi hiç çekinmeden, kendinizle ilgili hiçbir şeyi gizlemeye saklamaya gerek duymadan, içtenlikle anlatınız. Amacımız sizi, kendinizden öğrenmek, tanımak, varsa sorunlarınızın çözümünde size, elden geldiğince yardımcı olabilmektir. Yazacağınız her şey, kesinlikle gizli kalacaktır, bunu biliniz.)

(Anlatıma örnek: "4 Nisan 1983'te Edirne'de doğdum. Beş yaşıma kadar, Babaeski'nin Nasırlı Köyü'nde yaşadım. Daha sonra Babaeski'ye taşındık. Halen ailemle birlikte Babaeski'de oturmaktayız. Anne ve babam sağ olup, ailemiz altı kişiden oluşmaktadır." gibi.)

1- Ne zaman ve nerede doğdunuz? Yaşadığınız yerler nereleridir? İlkokulu ve ortaokulu nerede okudunuz? Bu okula sınav kazanarak mı geldiniz, kontenjandan mı girdiniz?

2- Aileniz nerede oturuyor, ailenizle birlikte mi kalıyorsunuz?

3- Anne- babanız sağ mı? Aileniz kaç kişiden oluşuyor? Aile üyelerinizin öğrenim durumları nedir ve ne iş yapıyorlar? Çalışanlarınızın aylık ya da yıllık geliri nedir?

4- Kendi evinizde mi oturuyorsunuz? Oturduğunuz ev, sobalı mı, kaloriferli mi? Sizin ders çalışmanız için uygun özel bir odanız var mı?

5- Aile olarak, otomobil, minibüs, kamyon, traktör, tarla, bahçe, büyükbaş ya da küçükbaş hayvan, dükkan, kirada ev ya da dükkanınız var mı?

6- Okula nasıl-ne ile gidip geliyorsunuz? Gidip gelmenizde bir sorun var mı?

7- Okula isteyerek ve severek mi geliyorsunuz? Okulunuzu, bölümünüzü ve ders çalışmayı gerçekten seviyor musunuz? Okulu ve bölümünüzü sevmiyorsanız, aslında hangi okulda okumak ya da ne yapmak isterdiniz? Yoksa bu okula büyüklerinizin isteği ya da zorlamasıyla mı geliyorsunuz?

8- Hiç sevmediğiniz dersler hangileri? Neden bu dersleri sevmiyor ve başaramıyorsunuz? Bu başarısızlık, sizden mi konulardan mı, öğretmenden mi kaynaklanıyor?

9- Okul ve sınıfınızdan memnun musunuz? Okul ya da sınıfta sizi rahatsız eden neler var?

10- Okulda- sınıfta yalnızlık çekiyor musunuz? Arkadaş grubunuz var mı? En çok sevdiğiniz üç arkadaşınızı sınıflarını belirterek yazınız.

11- En çok hangi öğretmen ya da öğretmenleri seviyorsunuz? Neden? Öğretmenlerinizin hangi davranış ve tutumları hoşunuza gitmiyor?

12- Bu zamana değin çok önemli bir hastalık ya da kaza geçirdiniz mi? Geçirdiyseniz, sizde ne gibi bir olumsuz etki bıraktı? Halen tedavisi süren bir hastalığınız, rahatsızlığınız var mı?

13- Size göre iyi bir öğrenci nasıl olmalıdır? kendinize göre siz, iyi, çalışkan ve okul kurallarına uyan bir öğrenci misiniz? Yeteri kadar ve gerektiği gibi ders çalışıyor musunuz? Bu konuda ara sıra kendinizi ve büyüklerinizi kandırdığınızı düşünür müsünüz?

14- Günlük yaşamınızda en çok kafaya taktığınız , sizi rahatsız eden şey nedir?

15- Okul dışı boş zamanlarınızı nasıl geçiriyor ya da değerlendiriyorsunuz? Herhangi bir işte çalışıyor, ailenize yardım ediyor musunuz?

16- Ailenizde en çok kimi seviyor ve kimden hoşlanmıyorsunuz? Neden?

17- evinizdeki günlük yaşamınızda, büyükleriniz size sı sık bağırır- çağırır ve sizi döver mi? Bağırıp-çağırmalarından, sizi dövmelerinden dolayı hiç evden kaçmayı, onlardan intikam almayı düşündünüz mü?

18- Büyüklerinizin size verdiği harçlık size yetiyor mu? Ne kadar harçlık veriyorlar? Siz ortalama ne kadar harçlık vermelerini isterdiniz?

19- Siz, anne ve babanızın ve diğer büyüklerinizin nasıl kişiler olmalarını arzu ederdiniz? Büyüklerinizin size anlayış göstermediklerini, haksızlık ettiklerini düşündüğünüz olur mu? Nasıl ve neden?

20- Genelde ev ve aile yaşamınızdan ya da yanında kaldığınız ev ortamından memnun musunuz? Memnun değilseniz, sizi rahatsız eden şey nedir?

21- Hangi spor dalına ilgi duyuyorsunuz? İlgi duyduğunuz dalda etkinlik gösteriyor musunuz ya da göstermek ister miydiniz?

22- Müzik, resim, tiyatro vb herhangi bir sanat dalına ilgi ve yeteneğiniz var mı? Sahip olduğunuza inandığınız yetenek ve becerileriniz nelerdir?

23- Boş zamanlarınızda kitap okur musunuz? Okuyorsanız, ne tür kitapları tercih ediyorsunuz?

24- Evinizde, dersleriniz için kaynak olarak kullanabileceğiniz kitaplar var mı? Bu kitaplar, ne tür kitaplar?

25- Evinizde size derslerinizde yardım edecek kimseler var mı? Varsa Kimler ve öğrenim durumları nedir?

26- Okulu bitirmeyi düşünüyor musunuz? ya da okulu bitirebileceğinizi sanıyor musunuz? ya da okulu bırakmayı düşünüyor musunuz? Elinizde olsa okulu bırakıp ne yapmak, ne gibi bir iş yapmak isterdiniz? Okulu bitirince ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu düşünceniz, ne derece gerçekçi? Bu konuda büyükleriniz ne düşünüyor? İleride ne gibi bir meslek sahibi olmayı arzu ediyorsunuz? Neden?

27- Evde anne-babanızla, kardeşlerinizle sık sık kavga eder misiniz? Neden? Okulda arkadaşlarınızla kavga etmenizin ve küsmenizin nedeni nedir? Okulda-sınıfta, mahallenizde size lakap takıyorlar mı? Lakabınız nedir? Size öyle hitap etmelerine kızıyor musunuz? En çok kızdığınız, görmek bile istemediğiniz üç öğrencinin adını ve bulundukları sınıfı yazınız. Bu öğrenciler, sizi kızdıracak neler yapıyorlar?

28- Okul yaşamınız ile ilgili olarak, gerçekten neyi, ne amaçla yaptığınızın farkında, bilincinde misiniz? Kendinize ve başkalarına karşı dürüst bir insan olduğunuza inanıyor musunuz? Ara sıra, ?Ben, öğrenciliğin gerek ve koşullarını yerine getiremiyorum, getirmiyorum, bu okula aslında layık değilim. Okuldan kaçıyor, ders çalışmıyor ve büyüklerime sürekli yalan söylüyorum, onları işletiyorum. Çok küfürlü ve kaba konuşuyorum. Diğer insanlara saygısızlık ve haksızlık ediyorum. Acaba ben doğru, dürüst ve ahlaklı bir insan mıyım, diye duygulandığınız, düşündüğünüz olur mu? İşte o an nerede olmak ve ne yapmak isterdiniz?

29- Geleceğinizle ilgili plan ve projeler geliştirir misiniz? Örneğin on-on beş yıl sonra ne gibi bir işte çalışabilecek ve ne durumda olacaksınız?

30- Yukarıda kendiniz hakkında yapmış olduğunuz açıklamalar, gerçekten doğru mu? Açıklamadığınız, bilinmesini istemediğiniz bazı konu, durum ve özellikleriniz var mı? Kendinizle ilgili açıklamaları yaparken zorlandınız mı? Neden? Kendinizle ilgili açıklamaları yaptıktan sonra bir rahatlama duydunuz mu, yoksa rahatsız mı oldunuz?

 

(Tüm bu anlattıklarınıza eklemek istediğiniz başka şeyler varsa, çekinmeden yazınız. Teşekkür ederiz.)

 

Otobiyografi Değerlendirme Formunu indirmek için tıklayınız

 

Son Güncelleme ( Cuma, 17 Mayıs 2013 20:17 )
 

Facebookta Takip Edin

Twitter da Takip Edin

Mebde.Net Bütün Sınavlar Dindersi.com Eğitimhane Eğitimsitem.Com Eğitimsitesibul.Com Öğretmen Siteleri Turkish-Media Eğitim Fakültesi Sayfa com Öğretmen Platformu Memurun Haberi.Com

Sitede Ara

Google+ da Bizi Takip Edin

 

 

MEB Bağlantıları

Milli Eğitim Bakanlığı MEBBİS Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi E-Okul Öğrenci Kayıt Sistemi E Okul Öğretmen Girişi İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin İletişim Adresleri Okul Sitelerinin Adresleri Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Edinme Sistemi

Eğitim Sendikaları

Aktif Eğitimciler Sendikası Eğitimciler Birliği Sendikası Eğitim ve Bilim İşgörenleriSendikası Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Türk Eğitim Sen

İstatistikler

Üyeler : 2
İçerik : 1929
Web Bağlantıları : 10
İçerik Tıklama Görünümü : 8131107

Ziyaretçi Sayacı

mod_vvisit_counterBugün123
mod_vvisit_counterDün2582
mod_vvisit_counterBu Hafta11166
mod_vvisit_counterBu Ay83705
mod_vvisit_counterToplam2695332

Eğitim ve Ögretim
Eğitim ve Ögretim